schedule

New timetable effective January 2023

Day 6-7 am 8:30-9:30am 1-2pm 3:30-4:30pm 4:30-5:30pm 5:30-6:45 pm 6:45-7:45pm 8pm
Mon Jiu Jitsu Kids MMA (11-16 yrs) Open Gym Krav Maga Course
Tue Jiu Jitsu Women's Boxing Kids BJJ (4-6 yrs) Kids BJJ (7-10 yrs) Open Gym Advanced BJJ Muay Thai Private Group
Weds Jiu Jitsu Kids MMA (11-16 yrs) Open Gym Krav Maga Course
Thurs Jiu Jitsu Women's Boxing Kids BJJ (4-6 yrs) Kids BJJ (7-10 yrs) Open Gym Advanced BJJ
Fri Jiu Jitsu
Sat Open Mat Jiu Jitsu
Sun Yoga for BJJ (Ben) 8am

Define Your Personal Training Goals

change your life

Scroll to Top